קטגוריות
חדשות חופש מידע

פרסום הדוח השנתי

סעיף 5 לחוק חופש המידע ותקנות 6-7 לתקנות חופש המידע קבעו את חובת פרסום הדוח השנתי של הרשויות הציבוריות בישראל ופירוט מדוקדק של המידע שיש לכלול במסגרת הדוח השנתי. מידע זה הוא חלק ממערך של מידע מחוייב בפרסום על פי ולצידו גם מידע סביבתי והנחיות מינהליות. ראוי בהקשר זה לציין כי הנחיות היחידה לחופש המידע קובעות חובות פרסום נוספות החלות על משרדי הממשלה ויחידות הסמך ובכלל זה פרסום מידע על ועדות ציבוריות כמו גם דוחות התקשרויות.

הדוח השנתי הוא מעין תעודת זהות עבור האזרחים על הרשות הציבורית. הוא כולל את המבנה הארגוני של הרשות, תיאור פעילתה בשנה החולפת והפעילות המתוכננת לשנה הקרובה. בהתאם לפעילות, גם פירוט התקציב. עוד כולל הדוח עלונים שפרסמה הרשות, תמיכות שנתנה, רשימת החוקים שהשר אחראי עליהם במשרדי הממשלה ומידע נוסף. יש לציין כי כלל משרדי הממשלה מפרסמים את נתוני הפעילות והתקציב באופן יזום, הפעילות תחת אגף חברה וממשל במשרד רה"מ (עבור כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך) והתקציב באגף התקציבים שבמשרד האוצר (שוב, עבור כל הרשויות). לפיכך פרסום הדוח במשרדי הממשלה הוא יחסית פשוט ומבוסס בעיקר על עדכון הדוח הקודם.

למרות כל זאת, מדוח שפרסמה היחידה הממשלתית לחופש המידע ביום 26/8/20 עולה כי 7 משרדים לא פרסמו את הדוח השנתי ובנוסף 12 יחידות סמך. לפיכך פנינו לגופים שלא פרסמו את הדוח השנתי וביקשנו מהם לספק הסברים ככל שיש שיהוי בפרסום הדוח.

ברקע יש לציין כי עתרנו נגד לשכת עורכי הדין ומד"א לפרסום הדוחות השנתיים שלהם בשנים עברו. בנוסף, הוגשו שתי עתירות נגד משרד רה"מ האחת כנגד אי פרסום הדוח, במסגרתה הודיעה משרד רה"מ כי הוא לא מכיר בחובת פרסום הדוח וסבור שדי בפרסום תמצית הדוח. לפיכך הוגשה עתירה נוספת הדורשת את פרסום מלוא הדוח ללא סייג.

לעתירה לרבות כתב העתירה ותגובת המדינה

לכתבה בניוז 1

לדוח היחידה הממשלתית לחופש המידע

לרשימת הרשויות והתגובות שמסרו

 • משרד ראש הממשלה:
 • הממונה טענה כי עד תחילת אוגוסט יפורסם דוח 2019, בפועל טרם פורסם
 • משרד המשפטים;
 • משרד התיירות;
 • משרד התקשורת; הממונה מסר כי צפוי להתפרסם הדוח עד סוף ספטמבר 2020
 • משרד התחבורה;
 • משרד ירושלים ומורשת: בוצעה פנייה כמו גם התייחסות לכך שהרשות לא מפרסמת דף חופש מידע כנדרש
 • המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה

כמו-כן, 13 גופים ציבוריים המחויבים לפרסם את הדוח לא עשו זאת:

 • צבא ההגנה לישראל;
 • נציבות שירות המדינה;
 • רשות החברות הממשלתיות: העלו את הדוח ועדכנו אותנו ביום 31/8/20, הדוח זמין כאן
 • האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי: לא בוצעה פנייה
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה;
 • המרכז למיפוי ישראל;
 • הרשות הממשלתית למים ולביוב;
 • הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: תגובה ראשנית מצורפת בסוף
 • השירות המטאורולוגי הישראלי: לא בוצעה פנייה
 • השירותים הווטרינריים: לא בוצעה פנייה
 • מינהל המחקר החקלאי: לא בוצעה פנייה
 • מערך הסייבר הלאומי

קטגוריות
חדשות חופש מידע ממשל ומנהל תקין

נתונים חלקיים, מסקנות לא מייצגות

קריאה ביקורתית של גיא זומר בדוח השנתי של היחידה לחופש המידע.

חלק מהביקרת מופנה נגד היחידה לחופש המידע, אך צריך גם להודות שאלמלא פרסום מידע מקיף וגולמי על ידי היחידה (בדוח הזה ובדוחות הקודמים), סביר שהביקורת לא הייתה נשמעת. וזו כמובן בעיה אינהרנטית בדרישה מגופים ציבוריים להפגין שקיפות, ואחת הסיבות לזה שגופים ציבוריים נמנעים משקיפות. יש לציין כי היחידה לחופש המידע הגדילה ועשתה, ואף פרסמה טור זה על אף חוסר הנוחות שעשוי לגרום לה, ויש לברך על כך.

לטור המלא בעין השביעית

הביקורת עוסקת במדדי הפסיקה של היחידה ובחוסר השקיפות של פסיקות בתי המשפט בכלל ובחופש מידע בפרט. בנוסף, מסתבר כי מספר הבקשות למידע המוגשות מדי שנה, יציב ברוב הרשויות למעט מספר רשויות מצומצם שבהם נצפתה עליה חריגה. בין אלה ניתן למנות את הרשות הארצית לכבאות והצלה, ששם אין שום עליה אלא רישום פיקטיבי של פניות לקבלת דוחות אירוע וחקירה אשר מסווגות כבקשות מידע. עוד ניתן לצפות בדוח בעליה דרמטית בדחיית הבקשות בגלל פגיעה בפרטיות, תופעה שניתן להעריך כי היא תוצאה של עמדת המדינה בדיון נוסף בתיק נתניהו בעניין שיחותיו עם רגב ואדלסון. לסיום, נצפתה ירידה דרמטית במספר התלונות שמוגשות ליחידה נגד משרדי הממשלה ויחידות הסמך בשל אי מתן מענה לבקשות המידע.

לפוסט היחידה לחופש המידע

קטגוריות
אכיפה וביטחון אישי חדשות חופש מידע ממשל ומנהל תקין עתירה

פרסום תשובות לבקשות מידע – כבאות והצלה

על פי נוהל מספר 9 של היחידה הממשלתית לחופש המידע, כל גופי הממשלה, מחוייבים לפרסם באופן יזום, כל מענה לבקשת חופש מידע, ואת נוסח הבקשה עצמה, תוך שבועיים מיום מסירת המענה לפונה, אלא בנסיבות חריגות. יישום הנוהל סובל מקשיים רבים, בין היתר בשל רמת ציות נמוכה בקרב הגופים הממשלתיים הכפופים לנוהל.

לנוהל מספר 9 של היחידה

כדי לחזק ולהגביר את הציות לנוהל הוגשו סדרה גדולה של בקשות מידע לקבל תשובות, כשבחלק מהמקרים יש לציין כי שיח שהתקיים עם הממונים על חופש המידע הוביל להנחלת מדיניות בריאה של פרסום יזום ולא היה כל צורך במענה פורמלי לבקשה, בין אלה ראוי למנות את משרד הכלכלה ומשרד התקשורת. נגד מספר גופים נוספים שלא פרסמו את הבקשות והתשובות הוגשו תלונות ביחידה הממשלתית לחופש המידע והדבר סייע גם כן.

עם זאת, יש גוף אחד שתרבות של חוסר ציות (לצד בעיות עומק קשות של יושרה ומהימנות) מאפיינת אותו וזו הרשות הארצית לכבאות והצלה באמצעות הממונה על העמדת מידע לציבור, יריב אגמון. שם בחרו שלא להגיב לבקשת המידע שדרשה את פרסום התשובות, ואחרי שהוגשה עתירה ראשונה בעניין, העיזו ברוב חוצפתם לטעון נגד מהות החובה.

העתירה הראשונה (כולל כתבי הטענות, פרוטוקול ופס"ד) עת"מ 34136-12-17 : זומר נ' הרשות הארצית לכבאות והצלה

היה אפשר לצפות כי בעקבות עתירה שבה בית המשפט דוחה את עמדת המדינה כי הם לא צריכים לפרסם תשובות, הרשות תתחיל לפרסם תשובות, אך לא כך הדבר. מאז פרסום התשובות שבמסגרת העתירה הראשונה, ועד ימים אלה ממש, לא פורסמה אף תשובה נוספת מטעם הרשות הארצית לכבאות והצלה. מיותר לציין כי בזמן הזה טוענים ברשות כי מוגשות לרשות כ-1,000 בקשות לפי חוק חופש המידע בשנה, מספר שהוא מוגזם לאין שיעור ובוודאי אינו תואם את המצב בשטח. בכל מקרה, בעקבות סירוב הרשות לפרסם את התשובות, הוגשה לאחרונה עתירה נוספת, שוב, בדרישה כי הממונה על חופש המידע יפרסם את הבקשות והתשובות לבקשות חופש המידע שהתבקבלו.

העתירה השנייה (נכון ליום 4/8/20 כוללת רק את כתב העתירה, ויתר המסמכים יתווספו בהמשך) עת"מ 14607-06-20 : זומר נ' יריב אגמון, הממונה על חופש המידע ברשות הארצית לכבאות והצלה ואח'