ספריית התמנון

רשימת חקיקה רלוונטית (לרבות חקיקת משנה)

פסיקה (בקרוב)

ספרות (בקרוב)

נושאים נבחרים

שיהוי

הצדקות להגשת עתירה מוקדמת לעניין שיהוי

הצדקות להגשת עתירה מאוחרת לעניין שיהוי

סעיף 2 לחוק [הגדדרות] (בקרוב)

סעיף 5 לחוק [דוח תקופתי] (בקרוב)

סעיף 6 לחוק [הנחיות מינהליות וחוקי עזר] (בקרוב)

סעיף 8(1) לחוק [הקצאת משאבים בלתי סבירה]

תרומות לספרייה יתקבלו בברכה

עע"מ 2398/08 מדינת ישראל – משרד המשפטים נ. אליצור סגל

לפסק הדין המלא עיקר: על מבחן הסבירות בעילה של הקצאת משאבים. בנוסף, על שיקולים רחבים בטענות להקצאת משאבים כגון שיקולים ארוכי טווח, קבוצתיים או מבוססים על הקטנת העלות בשל שימוש בטכנולוגיה. ציטוט נבחר: ודוק: נקודת האיזון עשויה להשתנות בחלוף הזמן. אין להסיק מפסק דיני זה כי תמונת המצב של משאבי הרשות היא "קפואה". על שיקול תמונת הקצאת המשאבים הנתונה להישקל מתוך תמונת מבט רחבה. כך למשל, היקף המשאבים הדרושים לצורך עיבוד המידע במקרה קונקרטי, כשעל פניו מדובר בהיקף בלתי סביר, עשוי לעמוד ברף הסבירות בהתחשב בשיקולים ארוכי טווח או בהתחשב בשיקולים קבוצתיים. יש לשקלל לתמונת הקצאת המשאבים את הנתון לפיו […]

עת"מ 66994-02-19 דוד פיקז נ' עיריית טירת הכרמל

להחלטה המלאה עיקר: מניין הימים לסוגיית השיהוי (45 ימים) נספר מהמועד האחרון המחייב למתן מענה ציטוט נבחר: העתירה לא פורטה כראוי, אך מתוך דברי באת כוח העותר לפי הוראות החוק והתקנות, פניית העותר למשיבה התקבלה אצלה ביום 16.8.18, ועל כן לפי סעיף 7 לחוק חופש המידע היה עליה להחליט תוך 30 יום, דהיינו עד 15.9.18. מכאן שהיעדר החלטה עד יום 15.9.18 היא ההחלטה בגינה מוגשת העתירה. על פי תקנה 3 לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים (סדרי דין) היה על העותר להגיש את עתירתו , לאחר פנייה מוקדמת, ללא שיהוי ותוך 45 יום, דהיינו עד יום 30.10.18.         

עת"מ 25946-06-12‏ ‏ התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הממונה על יישום חוק חופש המידע במועצה ‏מקומית בסמת טבעון

להחלטה המלאה עיקר: מניין הימים לסוגיית השיהוי (45 ימים) נספר מהמועד האחרון המחייב למתן מענה ציטוט נבחר: אשר לשאלה השלישית, טוענת העותרת עצמה, כי המתינה למעלה מחצי שנה (במהלכה פנתה ארבע פעמים למשיבים), לפי שהגישה העתירה. תקנה 3(א) לתקנות בתי-המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א 2000 (להלן – התקנות) קובעת: "עתירה תוגש במועד שנקבע לכך בדין." וממשיכה תקנה 3(ב) לתקנות ומורה: "לא נקבע מועד כאמור, תוגש העתירה בלא שיהוי, לפי נסיבות הענין, ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם.". סעיף 2 לחוק בתי משפט לעניינים […]

עת"מ 2926-09-11‏ ‏ אמנון סומך נ' מדינת ישראל משרד הביטחון

לפסק הדין המלא עיקר: הצדקות להגשת עתירה מאוחרת לעניין שיהוי ציטוט נבחר: משמעות השיהוילמן המועד שבו נמסרה לעותר הודעת משהב"ט שהמידע המבוקש אינו מצוי בידי משהב"ט ועד להגשת העתירה דנן חלפו כארבעה חודשים. כידוע תוחמות תקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים את המועד להגשת עתירה מנהלית אל מסגרת של 45 ימים מיום שהתקבלה החלטת הרשות נושא העתירה. העתירה הוגשה, אם כן, בשיהוי ניכר. העותר לא הראה צידוק של ממש לשיהוי זה.שיהוי שנובע מאי עמידה במסגרות זמן הקבועות בדין מכונה "שיהוי סטטוטורי". במקרה זה השיהוי הוא בעל משמעות דיונית – פורמאלית בלבד. אין לו השלכה מהותית. שהרי שבמעמדן ובמצבן של המשיבות לא […]

עע"מ 7024/03‏ ‏ עו"ד אריה גבע נ' יעל גרמן

לפסק הדין המלא עיקר: הצדקות להגשת עתירה מאוחרת לעניין שיהוי ציטוט נבחר: 10.  תקנה 3 לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000  (ולא סעיף 17 לחוק, כפי שקבע בית המשפט קמא) קובעת כי עתירה מנהלית תוגש במועד שנקבע לכך בדין, ואם לא נקבע מועד כאמור, יש להגישה בלא שיהוי, לפי נסיבות הענין, ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם.            כפי שציין בית המשפט לעניינים מנהליים, העתירה הוגשה למעלה מחמישה חודשים לאחר שקיבל המערער את החלטת המשיבה 2 לדחות את בקשתו. ואולם, בפרק […]

חקיקה

להלן רשימת חוקים רלוונטיים לתחומי חופש המידע מתוך פרויקט ספר החוקים הפתוח חופש המידע חוק חופש המידע תקנות חופש המידע תקנות חופש המידע (אגרות) תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם) צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית) צו חופש המידע (יחידות במשרד הבטחון שהחוק לא יחול עליהן) פרוצדורה חוק בתי המשפט תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט–2018 תקנות בתי המשפט (אגרות) תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים) חוק בתי משפט לענינים מינהליים תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין) פקודת בזיון בית […]

לעמותת התמנון

לפרויקט מידע לעם