דף הבית » חדשות ועדכונים » עע"מ 9811/16 העמותה למען מדע מוסרי נ' המועצה לניסויים בבעלי חיים

עע"מ 9811/16 העמותה למען מדע מוסרי נ' המועצה לניסויים בבעלי חיים

עיקר:

הגדרת רשות ציבור לפי סעיף 2(8) לחוק "תאגיד שהוקם בחוק" מחייבת שהגוף לא רק הוקם בחוק, אלא הוא הוקם כתאגיד ולכל הפחות בעל מאפיינים מהותיים של תאגיד דוגמת הרשאה לפעול בתחום המשפטי הפרטי, העסקת עובדים, ניהול נכסים או תקציב.

ציטוט נבחר:

ההגדרה של רשות ציבורית הרלוונטית לענייננו היא "תאגיד שהוקם בחוק" (סעיף 2(8) לחוק חופש המידע). אין הגדרה מדויקת על פי דין או על פי הפסיקה למונח האמור. באורח כללי, תאגיד מוגדר בחוק הפרשנות כ"גוף משפטי, כשר לחיובים, לזכויות ולפעולות משפטיות". לעניין חוק חופש המידע, השילוב בין המונחים "רשות ציבורית" ו"תאגיד שהוקם בחוק" מובילנו למסקנה כי עסקינן בסוג של תאגיד ציבורי. דומה כי תאגיד ציבורי מאופיין בהיותו אישיות משפטית המוסמכת לפעול לא רק בתחום המשפט הציבורי, אלא אף בתחום המשפט הפרטי. בדרך זו ניתן ביטוי לשילוב שבין רשות ציבורית ותאגיד שהוקם בחוק.

המועצה איננה מוגדרת כתאגיד בחוק הרלוונטי. זאת, בניגוד, למשל, למגן דוד אדום, המוגדר בחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950 כגוף מאוגד הרשאי להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל משא ומתן, לביטוח לאומי המוגדר כתאגיד בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ולמועצה להשכלה גבוהה, שמוגדרת כ"תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית", בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958. אף אם אבחן את העניין על פי מבחן גמיש יותר – על פי מאפייני המועצה, ולא על פי ההגדרה בחוק – מוקשה להגדיר את המועצה כגוף נפרד העומד ברשות עצמו. היא איננה יכולה לפעול בתחום המשפט הפרטי, היא אינה מעסיקה עובדים, ואין לה נכסים או תקציב משלה. עולה כי המועצה מהווה חלק ממשרד הבריאות. המסקנה היא כי אין חובה על פי חוק חופש המידע שהמועצה תפרסם דוח שנתי.

לפסיקת מחוזי בעניין ראו עת"מ 68892-01-18 המרכז הארצי לסיוע למתמחים נ' עורכי הדין בישראל ואח'

פוסטים נוספים