קטגוריות
חדשות חופש מידע

פרסום הדוח השנתי

סעיף 5 לחוק חופש המידע ותקנות 6-7 לתקנות חופש המידע קבעו את חובת פרסום הדוח השנתי של הרשויות הציבוריות בישראל ופירוט מדוקדק של המידע שיש לכלול במסגרת הדוח השנתי. מידע זה הוא חלק ממערך של מידע מחוייב בפרסום על פי ולצידו גם מידע סביבתי והנחיות מינהליות. ראוי בהקשר זה לציין כי הנחיות היחידה לחופש המידע קובעות חובות פרסום נוספות החלות על משרדי הממשלה ויחידות הסמך ובכלל זה פרסום מידע על ועדות ציבוריות כמו גם דוחות התקשרויות.

הדוח השנתי הוא מעין תעודת זהות עבור האזרחים על הרשות הציבורית. הוא כולל את המבנה הארגוני של הרשות, תיאור פעילתה בשנה החולפת והפעילות המתוכננת לשנה הקרובה. בהתאם לפעילות, גם פירוט התקציב. עוד כולל הדוח עלונים שפרסמה הרשות, תמיכות שנתנה, רשימת החוקים שהשר אחראי עליהם במשרדי הממשלה ומידע נוסף. יש לציין כי כלל משרדי הממשלה מפרסמים את נתוני הפעילות והתקציב באופן יזום, הפעילות תחת אגף חברה וממשל במשרד רה"מ (עבור כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך) והתקציב באגף התקציבים שבמשרד האוצר (שוב, עבור כל הרשויות). לפיכך פרסום הדוח במשרדי הממשלה הוא יחסית פשוט ומבוסס בעיקר על עדכון הדוח הקודם.

למרות כל זאת, מדוח שפרסמה היחידה הממשלתית לחופש המידע ביום 26/8/20 עולה כי 7 משרדים לא פרסמו את הדוח השנתי ובנוסף 12 יחידות סמך. לפיכך פנינו לגופים שלא פרסמו את הדוח השנתי וביקשנו מהם לספק הסברים ככל שיש שיהוי בפרסום הדוח.

ברקע יש לציין כי עתרנו נגד לשכת עורכי הדין ומד"א לפרסום הדוחות השנתיים שלהם בשנים עברו. בנוסף, הוגשו שתי עתירות נגד משרד רה"מ האחת כנגד אי פרסום הדוח, במסגרתה הודיעה משרד רה"מ כי הוא לא מכיר בחובת פרסום הדוח וסבור שדי בפרסום תמצית הדוח. לפיכך הוגשה עתירה נוספת הדורשת את פרסום מלוא הדוח ללא סייג.

לעתירה לרבות כתב העתירה ותגובת המדינה

לכתבה בניוז 1

לדוח היחידה הממשלתית לחופש המידע

לרשימת הרשויות והתגובות שמסרו

 • משרד ראש הממשלה:
 • הממונה טענה כי עד תחילת אוגוסט יפורסם דוח 2019, בפועל טרם פורסם
 • משרד המשפטים;
 • משרד התיירות;
 • משרד התקשורת; הממונה מסר כי צפוי להתפרסם הדוח עד סוף ספטמבר 2020
 • משרד התחבורה;
 • משרד ירושלים ומורשת: בוצעה פנייה כמו גם התייחסות לכך שהרשות לא מפרסמת דף חופש מידע כנדרש
 • המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה

כמו-כן, 13 גופים ציבוריים המחויבים לפרסם את הדוח לא עשו זאת:

 • צבא ההגנה לישראל;
 • נציבות שירות המדינה;
 • רשות החברות הממשלתיות: העלו את הדוח ועדכנו אותנו ביום 31/8/20, הדוח זמין כאן
 • האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי: לא בוצעה פנייה
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה;
 • המרכז למיפוי ישראל;
 • הרשות הממשלתית למים ולביוב;
 • הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: תגובה ראשנית מצורפת בסוף
 • השירות המטאורולוגי הישראלי: לא בוצעה פנייה
 • השירותים הווטרינריים: לא בוצעה פנייה
 • מינהל המחקר החקלאי: לא בוצעה פנייה
 • מערך הסייבר הלאומי